مسابقه خاطره نویسی آزادگان - مسابقه خاطره نویسی آزادگان | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي