پیام سردار شهید سید ابوالفضل شاکری - پیام سردار شهید سید ابوالفضل شاکری | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي