معرفی معاون ›› معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

نام و نام خانوادگی: عید محمد امانی

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد

 

رشته تحصیلی: مدیریت

 
تلفن مستقیم: 058-
32255177

 

 

فرم اين صفحه الصاق نشده است. لطفا با مدير پورتال تماس حاصل فرماييد.