مدیریت امور مالی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
شرح وظایف مدیریت امور مالی      

1- اعمال نظارت مالی و انطباق دریافت ها و پرداخت ها با قوانین و مقررات جاری کشور

2- نگهداری و تنظیم حساب ها مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذیربط

3- تنظیم گزارش تفریغ بودجه در پایان هر سال و ارسال آن به مراجع ذیربط

4- نگهداری حساب اعتبارات بر اساس قوانین بودجه سالیانه کشور

5- حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور

6- نگهداری و تحیول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

7- نگهداری حساب اموال دولتی و  نظارت بر حساب اموال مذکور و همچنین نظار بر انبارها

8- نگهداری حساب درآمدها و تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به تفکیک منابع درآمدی

9- تامین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین

10- دراختیار قرار دادن تنخواه گردان پرداخت به عاملین و مسئولین امورمالی شهرستان ها با تائید مقامات مجاز برای برخی از هزینه ها و پیگیری های لازم جهت واریز آن

11- تنظیم و پرداخت لیست حقوق و مزایای کارکنان شاغل ، بازنشسته و موظفین

12- معرفی عاملین و مسئولین امورمالی و امناء اموال و نظارت بر عملکرد آنان

13- افتتاح حساب های مورد لزوم جهت انجام امور دریافت و پرداخت سازمان و حسب مورد انسداد حساب های غیر ضروری با مجوز سازمان اقتصادی و دارایی

14- همکاری با معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی به منظور بودجه سالیانه سازمان

15- درخواست تنخواه حسابداری از خزانه به منظور پرداخت تعهدات قابل پرداخت مطابق با موافقن نامه های مبادله شده

16- نگهداری و حفظ سوابق و اسناد مالی و پیگیری جهت امحاء اسناد در موعد مقرر طبق قانون دیوان محاسبات کشور

17- همکاری و پیگیری در زمینه دوره ها و برنامه های آموزشی و افزایش اطلاعات فنی و تخصصی کارکنان و عاملین ذیحساب و کارپردازان و  امناء اموال

18- شرکت در جلسات کمیسیون های مناقصه و مزایده و سایر جلسات جهت تصمیم گیری و اظهارنظر به مدارک و اسناد مناقصه و تنظیم صورت جلسات مربوطه

19- پیگیری جهت مانده وجوه اعتبارات جذب نشده هزینه ای تا آخرسال مالی هزینه ایی و وجوه جذب نشده اعتبارات تملک دارائی ها تا آخر سال مالی تملکی و بستن حساب ها

20.  ارزیابی عملکرد واحدها و مدیریت ها با توجه به نتایج گزارشات مالی و اعلام نقاظ ضعف و قوت ( طی جداول و نموداریها مصرف اعتبارات )

 فایل ها

 عکس آقاي پورغلام    حجم فايل:  7.92 KB
 عکس آقاي ولي نژاد    حجم فايل:  6.84 KB